Veebipoe fern.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Mille (registrikood 14374974), Asukohaga Tartu linn, Narva mnt 153-11, 51009. 

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist,
töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub
töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja fern.ee (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise
põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult,
õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et
isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on
kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale
õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas
määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt
kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed
oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist
peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud
andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete
esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele
osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud
lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks
vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda
isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi
kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille
nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aasta

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aasta

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aasta

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – üks aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate
isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad,
transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted
Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab
maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja
Montonio Finance OÜ-le.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab
andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad
isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise,
avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui kaks aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid
andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal
nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil hello@fern.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise
ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ
(isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse
seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või
täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe fern.ee kaudu.